Vývoj dřevoslaměných nosných panelů

První panely jsme začali vyvíjet a testovat v roce 2012. Vznikl první typ panelu, který byl použit pro stavbu rodinného domu v Černém Lese u Tábora a pro altán sloužící jako zázemí lesní školky v Táboře. V roce 2017 jsme pro zakázku stavby rodinného domu v Rybově Lhotě zkonstruovali nový pneumatický lis, přemístili výrobu do haly v Sudoměřicích u Tábora a vyrobili nový prototyp dřevoslaměného panelu s upraveným návrhem konstrukce i finalizace panelu. V roce 2018 se výroba přesunula do vlastního objektu bývalé sušárny obilí v Sudoměřicích uTábora, sortiment panelů jsme rozšířili o nosné překladové panely a rohové prostorově ztužující panely. V roce 2019 jsme úspěšně vyrobili a dodali štítové panely se šikmou horní deskou pro sedlové střechy, což byl chybějící prvek pro stavby komplexní stavební sortiment.

Technologii výroby dřevoslaměného panelu neustále zdokonalujeme, s konstruktéry konzultujeme. V roce 2019 jsme dodali pro Ing. Daniela Grmelu panely pro komplexní tepelně technické měření na vzorku 3x3 m v laboratořích výzkumného centra UCEEB v Buštěhradu. Jednáme o podmínkách akreditované zkoušky požární odolnosti. Koncem roku 2019 proběhne statická zkouška na vybraných typech panelů v rámci diplomové práce studentky na VUT Brno. Nicméně statické parametry jsou plně vyhovující pro standardní stavy zatížení domu. Je běžné navrhnout dům z DNP s pultovou střechou, větší okenní otvory nebo dvě obytná patra.
 

Naším cílem je nabídnout jednoduchý a efektivní systém pro hrubou stavbu obvodových nosných konstrukcí s použitím slaměné izolace, minimalizovat tepelné mosty a přitom ponechat velký díl činnosti pro svépomocnou výstavbu s naším dohledem. Současně si uvědomujeme, že naše cesta stavění slaměných domů s použitím DNP je pouze jednou z možností, jak stavět domy s použitím slámy. Není jediná, ale nám se líbí.

Bližší specifikace DNP

 • rozměry

  • šířka:            min. 400 mm / max. 1250 mm - typizovaná (optimální) šířka 800 mm

  • hloubka:       fixních 400 mm

  • výška:          min. 400 mm / max. 3000 mm​​
    

 • tepelně technické vlastnosti:

  • lambda (tepelná vodivost), převzata z literatury, měřeno vodorovně k vláknům                     0,06  W/mK

  • U (součinitel prostupu tepla), panel tloušťky 400 mm s oboustrannou hliněnou omítkou        0,16  W/m2K
    

 • nosnost:

  • tento parametr nemáme změřený v laboratoři (v budoucnu v rámci certifikace výrobku bude měřeno)​

  • při statických výpočtech pro dřevěné prvky panelu je únosnost dostatečná pro dvoupodlažní dům, a to bez započítání spolupůsobení výplně panelů, tedy slisované slámy​​
    

 • certifikáty

  • naše panely nejsou certifikované

  • na stavby z našich panelů může být nahlíženo při procesu získávání stavebního povolení jako na dřevostavby s tepelně izolační výplní ze slámy

  • v roce 2019 jsme započali proces atestace či certifikace, nicméně je to cesta dlouhá a náročná​
    

 • cena

  • aktuálně nabízíme naše panely v roce 2019 za 2.493 Kč/m2​ bez DPH, respektive za 2.867 Kč/m2 (cena včetně DPH 15% pro RD)​

  • cena je počítána z čisté plochy obvodových stěn (bez oken, dveří)

  • v ceně jsou zahrnuty OSB desky ostění oken a ztužujícího věnce
    

 • další platby

  • v ceně není zahrnuto zpracování kladečského schématu panelů pro konkrétní projekt, tedy převzetí projektu domu či uvažované dispozice a následné "rozpanelování" předaného podkladu (studie), cena je fixní a to 9.000 Kč / projekt

  • cena také neobsahuje přepravu panelů, na kterou se osvědčilo nákladní auto s hydraulickou rukou, doprava je vždy řešena individuálně

    

Důvody pro stavbu z dřevoslaměných nosných panelů (DNP)

Rychlá a snadná montáž

Protože se panely připravují podle přesného schématu pro konkrétní stavbu, je montáž obvodových stěn na místě již pomerně rychlá. Každý prvek má přesnou pozici. Samotná montáž je jednoduchá, pro vzájemné spojení se používají vysokopevnostní vruty. Kompletní montáž obvodových stěn domu o zastavěné ploše 170 m2 nám trvá zhruba 5 dní. Při základní řemeslné zručnosti stavebníka si montáž může stavebník provést sám, s naší technickou podporou. 

Zdravé vnitřní klima

Sláma a její vlastnosti se obecně výborně doplňuje s hlínou a hliněnými omítkami. Vnitřní povrchy stěn z hliněných omítek v kombinaci se dřevem (podlaha, obklad stropu) vytváří příjemné klima v domě, dům s obyvateli tak trochu "dýchá". Lépe je takové vnitřní klima zažít návštěvou v podobném domě. To, co obyvatelé a návštěvníci v těchto domech popisují jako "příjemné klima" se badatelé v tomto oboru snaží zaznamenat přístroji, výsledky lze dohledat v literatuře. Často se v domech s příjemným klimatem vyskytuje topení pomocí ohně v peci či kamnech. 

Zefektivnění managementu výstavby

Tím máme na mysli to, že někdy stavebník neodhadne dobře své schopnosti a možnosti, nebo vzniknou neočekávané komplikace při stavbě hrubé stavby se slámou vkládanou do připravené dřevěné konstrukce. Průběh stavby se pak zpomaluje a zdárné dokončení domu vyžaduje ještě větší úsilí. Proces stavění se slámou je sice velice inspirující, zábavný a podle nás smysluplný, nicméně je také v celku velmi náročný pro stavebníka a jeho okolí. 

My svým klientům nabízíme podstatné zjednodušení části stavby tím, že buď jen dodáme hotové panely nebo i pomůžeme na stavbě s montáží. Tím šetříme energii a kapacitu pro další neméně důležité činnosti, které stavebníka čekají pro dosažení vytyčeného cíle, tedy v dokončeném a fungujícím domě spokojeně bydlet.

 • Facebook Sociální Icon

@2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com